Polityka prywatności


1. O nas


Renault Retail Group Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al.Jerozolimskie 156 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, NIP 1130009891. W dalszej części Polityki Prywatności określana, jako „Renault Retail Group Warszawa”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

Informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych przez Renault Polska Sp. z o.o. (współadministratora danych) są dostępne pod linkiem: https://www.renault.pl/polityka-prywatnosci.html

2.Postanowienia ogólne


W Renault Retail Group Warszawa przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów,kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona prawi wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE(zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe,informatyczne,ochrona).

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe


Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika


W czasie korzystania z Serwisu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających z:

a. sklepu internetowego - wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem www.skleprenaultwarszawa.pl, w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.


b. usług Serwisu:

 • "Wyślij wiadomość" -umożliwiającej wysłanie wiadomości Administratorowi;
 • "Umów się do serwisu" -umożliwiającej kontakt z serwisem samochodowym i umówienie wizyty;
 • "Umów się na jazdę próbną" -umożliwiającej umówienie się na jazdę próbną wybranym pojazdem;
 • "Kupimy Twój samochód" -umożliwiającej sprzedaż używanego samochodu Użytkownika;
 • "Ubezpiecz się z nami" - umożliwiającej zapoznanie się z warunkami ubezpieczeń pojazdów;
 • wysłanie linka znajomemu;
 • wyszukiwarki samochodów nowych i używanych;
 • "Formularz kontaktowy" - formularz umożliwiający kontakt z administratorem, usługa obejmuje formularze znajdujące się pod akcjami promocyjnymi, działalnościami, oraz formularze znajdujące się pod każdym ogłoszeniem dotyczącym samochodu.


c. Newslettera:

 • Jeżeli Użytkownicy chcą otrzymywać informacje, w formie bezpłatnego newslettera serwisu www.rrrgwarszawa.pl, konieczne będzie wpisanie odpowiednich danych w formularzu znajdującym się na stronie. Po wypełnieniu tego formularza, Użytkownik zostanie automatycznie dodany do listy mailingowej. Wyrażenie zgody na przesyłanie na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu art.10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 • Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zmienić lub usunąć swoje dane. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej poprzez kliknięcie linku mieszczonego w stopce każdej wiadomości email/ kontakt z działem obsługi.
 • Dane Użytkowników, którzy wypełnili formularz dotyczący otrzymywania newslettera, wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania informacji o serwisie (w tym informacji marketingowych i handlowych) w postaci wiadomości e-mail. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usług IT,agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie zobowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika korzystającego ze sklepu internetowego lub usług serwisu wymienionych w punkcie 2), mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu: §przesyłania zamówionych informacji handlowych.

5. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane


Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego,co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie,jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze.Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

6. Jakie prawa Ci przysługują


Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie,jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Adresemail:dane.osobowe@renault.warszawa.pl

Adres do korespondencji: AlejeJerozolimskie156, 02-326 Warszawa

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Jak będziemy się z Tobą kontaktować


Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie,w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie,chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

8. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie


Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

9. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające


Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób,których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

10. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych


Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

· ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych,

· ocena skutków dla ochrony danych,

· notyfikacja naruszeń,

· prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,

· retencja danych,

· realizacja praw osób,których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

11. Retencja danych


Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jaki elektronicznej.

12. Upoważnienia


Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

13. Pliki cookies


Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.


Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 5.03-6.03 wszystkie zakłady RRG Warszawa będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.